UA-36532016-1

Verzending & Retour.

Verzending & Retour.

Verzending
Verzending vindt plaats zolang de voorraad strekt.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Giga-Goods bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet, dan wel slechts gedeeltelijk, worden uitgevoerd, dan ontvangt de klant binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
Aan de leveringsplicht van Giga-Goods zal, behoudens tegenbewijs,  zijn voldaan zodra de door Giga-Goods geleverde zaken een keer aan de klant zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Retour
Bij aankoop van producten, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst binnen zeven werkdagen schriftelijk te beëindigen met opgave van redenen;  het product moet dan nog in de originele verpakking zitten en deze verpakking,  zoals deze bij de klant is afgeleverd, mag op geen enkele wijze geopend zijn.
De termijn van zeven werkdagen begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de klant na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Giga-Goods heeft teruggezonden, is de koop een feit.
De klant is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van zeven werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Giga-Goods. De klant dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele ongeopende verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de klant zijn geopend, gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Giga-Goods er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag exclusief de berekende verzendkosten aan de klant wordt terugbetaald. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de klant. Alle verzend- en retourkosten zijn ten alle tijde voor rekening van de klant.
Het recht op ontbinding, zoals hiervoor omschreven, heeft slechts betrekking op de geleverde zaken en zal in geen geval betrekking hebbend op diensten, zoals telefoonabonnementen van de door Giga-Goods aangeboden (mobiele) netwerkoperators.
Op laatst genoemde diensten, waarbij Giga-Goods slechts als tussenpersoon c.q. agent optreedt, zullen de algemene voorwaarden van bedoelde netwerkoperators van toepassing zijn.

Het herroepingsrecht geldt niet voor:
- diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de klant, is begonnen voor de termijn van      zeven werkdagen;
- goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop Giga-Goods geen invloed heeft;
- goederen die volgens specificaties van de klant zijn vervaardigd,  bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter  hebben;
- voor goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden  teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen  bederven of verouderen;
- audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de klant  de verzegeling heeft verbroken;
- de levering van kranten en tijdschriften;  
-voor de diensten van  weddenschappen en loterijen.
Aangezien Giga-Goods werkt met eenmalige opruimingsaanbiedingen en derhalve geen assortiment heeft, kunnen zij om die reden geen retour accepteren.